Obchodní podmínky pro podnikatele

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

 1. Základní ustanovení
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího:

MULTIDRIVE s.r.o.

IČO: 05576652

se sídlem Třeboradice 333, 196 00 Praha 9

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 266203

e-mail: info@zabalmeto.cz

telefon: +420 771 125 150

webová stránka: www.zabalmeto.cz (dále je „internetový obchod“)

(dále jen „prodávající“)

a fyzické nebo právnické osoby, která uzavírá kupní smlouvu při své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu.

 1. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami realizovat pro kupujícího dodávky zboží dle jednotlivých objednávek kupujícího a kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 4. Informace o zboží a cenách
 5. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků a balného. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Tento odstavec nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 6. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 7. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 8. V případě větších objednávek má kupující možnost požádat o individuální podmínky (slevy, doprava atd.), které mohou být dle vůle prodávajícího sjednány individuální dohodou smluvních stran.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Objednávka učiněná kupujícím je závazná.
 2. Kupující je povinen na výzvu prodávajícího prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail prodávajícího.
 3. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
 5. Prodávající není povinen obdrženou objednávku přijmout. Nepřijatá objednávka není pro prodávajícího závazná. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí poptávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle prodávající pozměněnou nabídku kupujícímu na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Taková nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 8. Zákaznický účet
 9. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 10. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 11. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 12. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 13. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Platební podmínky
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží kupující může uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně na bankovní účet prodávajícího č. ú.: 6695373002/5500, vedený u: Raiffeisenbank a.s.
 • prostřednictvím platební brány ComGate, poskytované společností ComGate Payments a.s.
 • platbou na dobírku.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od odeslání objednávky kupujícím. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Způsob platby na dobírku je zpoplatněn částkou ve výši 49,- Kč. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny vč. nákladů na dodání ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 6. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny má prodávající nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

 

 

 1. Dodání zboží a právo z vadného plnění
 2. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce.
 3. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Kupující může zvolit následující způsoby dopravy:
 • prostřednictvím dopravce DPD; tento způsob dopravy je zpoplatněn částkou ve výši 149,- Kč,
 • prostřednictvím dopravce Geis; tento způsob dopravy je zpoplatněn částkou ve výši 149,- Kč,
 • osobní odběr na adrese: VonTom – Zabalmeto.cz, Přátelství 1578, 104 00 Praha Uhříněves, tento způsob dopravy je zpoplatněn částkou ve výši 55,- Kč, v případě, že objednávka je vyšší než 5000,- Kč bez DPH je osobní odběr zdarma.

V případě osobního odběru nelze využít způsob platby na dobírku.

 1. Náklady na dopravu zboží hradí kupující, není-li domluveno v individuálních případech s ohledem na rozsah dodávaného zboží jinak.
 2. Prodávající poskytuje dopravu zdarma v případě, že objednávka kupujícího je vyšší než 6000,- Kč bez DPH.
 3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 4. Kupující je povinen zboží převzít. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce nebo domluveno mezi smluvními stranami, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží.
 6. Nebezpečí škody na zboží na kupujícího přechází okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. V případě přepravy zboží se za dodání zboží kupujícímu považuje předání zboží prvnímu dopravci. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené přepravou, pokud ji sám nezajišťuje. V případě přepravy zboží prostřednictvím třetí osoby (přepravce) prodávající za zboží a nebezpečí škody na zboží přestává nést odpovědnost okamžikem předání zboží přepravci. Přeprava prostřednictvím třetí osoby (přepravce) se řídí obchodními podmínkami této třetí osoby (přepravce).
 7. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto okamžitě oznámit prodávajícímu a přepravci, pokud tento zajišťoval přepravu.
 8. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od převzetí zboží.
 9. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady. V případě, že kupující nevytkne vadu v uvedených lhůtách a předepsaným způsobem, ztrácí kupující nárok z vadného plnění.
 10. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2099 a násl.
 11. Adresa pro vracení zboží z důvodu vytčení vady (reklamace) je: VonTom – Zabalmeto.cz, Přátelství 1578, 104 00 Praha Uhříněves.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží déle než 60 dnů od sjednaného termínu dodání.
 3. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně a bez vad. Prodávající může v ojedinělých případech odstoupení od smlouvy kupujícího akceptovat, ovšem pouze dle volného uvážení prodávajícího a ohledně nepoškozeného a nepoužitého zboží v neporušeném a nepoškozeném obalu, ve kterém bylo dodáno. Při prodávajícím uznaném odstoupení od smlouvy bude kupujícímu vrácena pouze kupní cena zboží a prodávající kupujícímu nevrací ani nehradí dopravné.
 4. Odstoupení od smlouvy je možné doručit bez zbytečného odkladu písemně nebo e-mailem. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy e-mailem je oznámení o odstoupení doručeno okamžikem doručení do e-mailové schránky druhé smluvní strany. 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat i prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce nebo na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.
 3. Osobní údaje
 4. Ochrana osobních údajů kupujícího (fyzické osoby podnikatele) se řídí Zásadami ochrany osobních údajů: https://www.zabalmeto.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju
 5. Závěrečná ustanovení
 6. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.
 7. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 8. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 10. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 11. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2023.